Raport 39/2008

Data: 12.09.2008

Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 12 września 2008 r. Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie §13 ust. 10 pkt 6) Statutu Spółki Asseco Business Solutions S.A. w związku z treścią art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, podjęła uchwałę o wyborze Ernst § Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 130, jako podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego jednostkowego
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku.

Umowa zostanie zawarta na dokonanie przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 roku.

Asseco Business Solutions S.A. korzystało z usług Ernst § Young Audit Sp. z o.o. w zakresie wykonania weryfikacji sprawozdań finansowych dla celów połączenia Asseco Business Solutions S.A. z Softlab Trade Sp. z o.o., Softlab Sp. z o.o., Safo Sp. z o.o. i Wa-pro Sp. z o.o. ,w zakresie weryfikacji półrocznych sprawozdań finansowych dla celów konsolidacji wyników w Grupie Kapitałowej Asseco Poland S.A. oraz w zakresie wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za 2007 rok.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

 

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., nr 209, poz. 1744)