Raport 4/2009

Data: 15.01.2009

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołane na dzień 27.02.2009 roku wraz z uzasadnieniem

UCHWAŁA Nr 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ..........................................

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:

Stosownie do postanowień art. 409 § 1 KSH oraz §19 ust.1 Statutu Spółki, po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia należy dokonać wyboru Przewodniczącego, który poprowadzi obrady. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia oraz podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych.


UCHWAŁA Nr 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 27 lutego 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki:

 1. .............................................................
 2. .............................................................
 3. .............................................................

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uzasadnienie:

Stosownie do postanowień części IV. Kompetencje i obowiązki Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zarządza po przyjęciu funkcji wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest obliczanie wyników głosowania oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania.


UCHWAŁA Nr 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 27 lutego 2009 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

 

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr _/2009 z dnia ....2009 roku w następującym brzmieniu:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze Spółką Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie;
 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynika

z uprawnienia akcjonariuszy do zgłaszania wniosków w zakresie zmian porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowanego przez Zarząd Spółki.

 

UCHWAŁA Nr 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 27 lutego 2009 r.


w sprawie połączenia spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką ANICA System S.A. z siedzibą w Lublinie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028257 jako Spółką Przejmującą (dalej „AssecoBS") postanawia:

 

§ 1

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH") uchwala się połączenie Asseco BS jako Spółki Przejmującej ze spółką ANICA System S.A. z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041492 jako Spółką Przejmowaną (dalej „ANICA", a razem z Asseco BS „Spółki") w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku ANICA na Asseco BS („Połączenie").

 1. Zgodnie z art. 506 §4 KSH wyraża się zgodę na Plan Połączenia Asseco BS z ANICA uzgodniony pomiędzy Spółkami i podpisany w dniu 19 grudnia 2008r., a następnie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [●] z dnia [●] r. pod poz. [●] („Plan Połączenia"), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
 2. Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód, zezwoleń i orzeczeń sądowych.

 

§ 2

W związku z tym, że Asseco BS jest jedynym akcjonariuszem Spółki ANICA, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 §1 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Asseco BS oraz bez wydania akcji Spółki Asseco BS jako Spółki Przejmującej w zamian za akcje Spółki Przejmowanej.

 

§ 3

Upoważnia się Zarząd Asseco BS do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:

Stosownie do postanowień art. 506 §4 KSH, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na treść Planu Połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze Spółką ANICA System S.A.z siedzibą w Lublinie. Przyjęcie Planu Połączenia spowoduje wyrażenie zgody na połączenie.

 

Podstawa Prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744).