Raport 4/2011

Data: 18.03.2011

Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

Raport Bieżący nr 4/2011 z dnia 18.03.2011

 

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. postanawia zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 20 kwietnia 2011 roku wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 30 076 373,70 zł (słownie: trzydzieści milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy 70/100 zł). Projekt uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy został przekazany raportem bieżącym nr 3/2011 z dnia 18.03.2011 r.


Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).