Raport 4/2014

Data: 10.03.2014

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołane na dzień 15 kwietnia 2014 roku

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, jakie będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 kwietnia 2014 roku. Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).