Raport 4/2015

Data: 06.03.2015

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołane na dzień 21.04.2015 roku

Raport Bieżący nr 4/2015 z dnia 06.03.2015

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, jakie będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 kwietnia 2015 roku. Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).