Raport 4/2016

Data: 08.03.2016

Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

Raport Bieżący nr 4/2016 z dnia 08.03.2016

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie rekomenduje Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 20 kwietnia 2016 roku wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2015 przeznaczona na dywidendę wynosi 33 418 193,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote zero groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 90 687,58 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) proponuje przekazać na kapitał zapasowy. Projekt uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy został przekazany raportem bieżącym nr 3/2016 z dnia 08.03.2016 r.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2 009 r. Nr 33, poz. 259).