Raport 4/2017

Data: 08.03.2017

Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

Raport Bieżący nr 4/2017 z dnia 08.03.2017

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie rekomenduje Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 20 kwietnia 2017 roku wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,27 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia siedem groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2016 przeznaczona na dywidendę wynosi 42 441 105,11 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy sto pięć złotych jedenaście groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 5 093,34 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści cztery grosze) proponuje przekazać na kapitał zapasowy. Projekt uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy został przekazany raportem bieżącym nr 3/2017 z dnia 08.03.2017 r.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2 009 r. Nr 33, poz. 259).