Raport 4/2021

Data: 16.04.2021

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Raport Bieżący nr 4/2021 z dnia 16.04.2021

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 16 kwietnia 2021 r. powziął wiadomość o rezygnacji Pana Piotra Stępniaka

z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja staje się skuteczna z dniem, w którym odbędzie się najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Business Solutions S.A. Złożenie rezygnacji wynika z podjęcia przez Pana Piotra Stępniaka nowych obowiązków zawodowych, które uniemożliwiają efektywne sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).