Raport 4/2023

Data: 01.03.2023

Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”) informuje, że w dniu 1 marca 2023 r., zgodnie z rekomendacją Zarządu przedstawioną na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 2,30 zł (słownie: dwa złote trzydzieści groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2022 przeznaczona na dywidendę wynosi 76 861 843,90 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 8 424 096,37 zł (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści siedem groszy) Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacją Zarządu, proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

 

Podstawa prawna: zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)