Raport 45/2008

Data: 26.11.2008

Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że w wyniku zawarcia w dniu 26.11.2008 r. kolejnej umowy z Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, łączna wartość wszystkich umów zawartych z tym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 42.297.896,40zł (czterdzieści dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy) i stanowi ponad 10% wartości kapitałów własnych Asseco Business Solutions S.A.

Umową o największej wartości jest umowa ramowa zawarta w dniu 26.11.2008 pomiędzy Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie a Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 80, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033391, dalej: „Umowa".

Przedmiotem Umowy jest określenie ramowych zasad współpracy Stron w celu świadczenia przez Asseco Business Solutions S.A. na rzecz Asseco Poland S.A. usług outsourcingowych w zakresie korzystnym dla prawidłowej realizacji projektów prowadzonych przez Asseco Poland S.A. W szczególności zakres świadczonych przez Asseco Business Solutions S.A. usług outsourcingowych może obejmować udostępnianie powierzchni Ośrodków Przetwarzania Danych Asseco Business Solutions S.A., udostępnianie infrastruktury technicznej lub systemowej dla systemów informatycznych, wsparcie w administrowaniu systemami informatycznymi, obsługę sytuacji awaryjnych i koordynację prac serwisowych, konsultacje w zakresie organizacji środków przetwarzania danych, wsparcie eksploatacji ośrodków przetwarzania danych, audyty i optymalizacje procesów utrzymania takich ośrodków.

Strony umowy ustaliły wartość świadczenia usług przez Asseco Business Solutions na rzecz Asseco Poland w okresie trwania umowy na kwotę nie wyższą niż 35.000.000 zł (trzydzieści pięć milionów złotych)

 

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744).