Raport 5/2010

Data: 17.03.2010

Projekty uchwał zwyczajnego zgromadzenia Asseco Buisness Solutions S.A. zwołanego na dzień 15 kwietnia 2010 r. wraz z uzasadnieniem

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, jakie będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 kwietnia 2010 roku wraz z uzasadnieniem:


UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ..........................................

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Stosownie do postanowień art. 409 § 1 ksh oraz §19 ust.1 Statutu Spółki, po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia należy dokonać wyboru Przewodniczącego, który poprowadzi obrady. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia oraz podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych.

 

UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej


§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki:

 1. .............................................................
 2. .............................................................
 3. .............................................................

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Stosownie do postanowień części IV. Kompetencje i obowiązki Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zarządza po przyjęciu funkcji wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest obliczanie wyników głosowania oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania.


UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad


§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009;
 8. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009;
 9. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009;
 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2009 i wypłaty dywidendy;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Uchwała w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynika z uprawnienia akcjonariuszy do zgłaszania wniosków w zakresie zmian porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowanego przez Zarząd Spółki


UCHWAŁA Nr 4
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Asseco Business Solutions" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2009


§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009, w tym: rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 22 427 tys. zł. (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tys. zł), bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się sumą bilansową 288 916 tys. zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset szesnaście tys. zł.), rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 15 187 tys. zł. (słownie: piętnaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tys. zł.) oraz dodatkowe noty objaśniające.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy.


UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2009


§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2009.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu spółki z jej działalności w ubiegłym roku obrotowym.


UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2009 roku


§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.


UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009


§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Barczentewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.


UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009


§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Masłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.


UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku


§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.


UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku


§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Cezaremu Maciejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 24 czerwca 2009 roku.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

 

UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku


§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Manieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 24 czerwca 2009 roku.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.


UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 roku


§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Frysztakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 24 czerwca 2009 roku.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.


UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009


§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Adamowi Góralowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.


UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009


§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.


UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009


§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.


UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009


§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Adamskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.


UCHWAŁA Nr 17
Z

WYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009


§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Konradowi Marchlewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 24 czerwca 2009 roku.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.


UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009


§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Manieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24 czerwca 2009 roku do 16 listopada 2009 roku.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

 

UCHWAŁA Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009


§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Pawłowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 listopada 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.

 

UCHWAŁA Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy


§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanawia:

1. zysk netto za rok obrotowy 2009 w wysokości 22 426 700,66 zł (dwadzieścia dwa miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset złotych sześćdziesiąt sześć groszy) podzielić w następujący sposób:

• zysk za rok obrotowy 2009 w wysokości 22 390 189,31 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści jeden groszy) przekazać na wypłatę dywidendy;

• zysk za rok obrotowy 2009 w wysokości 36 511,35 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset jedenaście złotych i trzydzieści pięć groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

2. niepodzielone zyski z lat ubiegłych w wysokości 2 673 455, 44 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści cztery grosze) przekazać na wypłatę dywidendy.

 

§ 2
W związku z §1 powyżej łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 25 063 644,75 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) tj. 0,75 zł na jedna akcję.

 

§ 3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 10 maja 2010 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 24 maja 2010 roku.

 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Art. 395 §2 pkt 2 KSH wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji, co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy. Jednocześnie Zarząd Spółki na podstawie postanowień art. 348 §1 KSH zdecydował o zwiększeniu kwoty przeznaczonej do wypłaty dla akcjonariuszy Spółki o część niepodzielonego zysku Spółki z ubiegłych lat obrotowych.


UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dokonaniu następujących zmian Statutu Spółki:

1. Postanowienia §5 ust 1 pkt c) Statutu Spółki w brzmieniu:

„c) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),"

skreśla się w całości.

2. Postanowienia §12 ust 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w odpowiednim terminie oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą."

skreśla się w całości. Postanowienia §12 ust 3 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w odpowiednim terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane."

3. Postanowienia §12 ust 4 Statutu Spółki w brzmieniu:

„4. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego mogą domagać się od Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno być zgłoszone Zarządowi na piśmie najpóźniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia."

skreśla się w całości. Postanowienia §12 ust 4 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

„4. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału akcyjnego mogą domagać się od Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia."

4. Postanowienia §12 ust 11 Statutu Spółki w brzmieniu:

„11. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu."

skreśla się w całości.

5. Postanowienia §18 ust 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

skreśla się w całości. Postanowienia §18 ust 1 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

„1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.assecobs.pl."


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

 

Uzasadnienie:
Zmiana Statutu Spółki podyktowana jest koniecznością dostosowania postanowień Statutu do przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych zmienionych ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z dnia 28 stycznia 2009r.), które obowiązują od 1 stycznia 2008 r., które weszły w życie w dniu 3 sierpnia 2009r.


UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 12) Statutu Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia:


§ 1
Przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w następującej treści:

 

REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie


Wszelkie składane Spółce drogą elektroniczną: zawiadomienia, zgłoszenia, żądania i oświadczenia przewidziane niniejszym Regulaminem, uznaje się za złożone Spółce z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu lub które są podane na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej przez uprawnionego do uczestnictwa w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn innych niż zależnych od Spółki.

 

I. KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
2. Walne Zgromadzenie działa zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółki.
3. Walne Zgromadzenie jest organem stanowiącym w sprawach określonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia przez przepisy prawa lub Statutu Spółki.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby wymaga dla swej skuteczności zgody akcjonariusza Macieja Manieckiego. Uprawnienie osobiste określone w zdaniu poprzedzającym powinno być wykonywane w formie oświadczenia składanego przez uprawnionego akcjonariusza do protokołu z Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed podjęciem uchwały w przedmiotowej sprawie.

 

II. ZASADY ZWOŁYWANIA WALNEGO ZGROMADZENIA
1. Walne Zgromadzenia mogą być Zwyczajne i Nadzwyczajne. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw zastrzeżonych przez przepisy prawa lub Statut Spółki do rozpoznania przez Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.assecobs.pl/ oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących Spółki zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie Zarząd Spółki umieszcza co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.
4. W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd określa:
a. datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia,
b. szczegółowy porządek obrad,
c. Regulamin Walnego Zgromadzenia zawierający opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu,
d. dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
e. informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
f. wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
5. Na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.assecobs.pl/ Zarząd zamieści także:
a. informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
b. dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
c. projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
d. sposób i miejsce uzyskania formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika umożliwiające:
• identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika,
• oddanie głosu w sposób zgodny ze Statutem Spółki,
• złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
• zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

 

III. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU
1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby, które będą akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają także Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Obok uczestników w Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział także inne osoby, jeżeli możliwość ich udziału wynika z przepisów prawa bądź Statutu albo też jeśli Przewodniczący wyraził zgodę na ich obecność. Dotyczy to w szczególności doradców Spółki lub doradców Przewodniczącego (notariusza, prawników, biegłego rewidenta innych doradców), jak również osób pomocnych w organizacji Walnego Zgromadzenia. Do pomocy w organizacji Walnego Zgromadzenia, Spółka może zatrudnić także podmiot profesjonalnie zajmujący się przygotowaniem lub przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.
3. Uprawnienie osoby do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala się na podstawie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub w oparciu o inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla Spółki.
4. Zaświadczenie może zostać wystawione na część lub wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza. W zaświadczeniu wskazuje się:
a. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
b. liczbę akcji,
c. rodzaj i kod akcji,
d. firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
e. wartość nominalną akcji,
f. Imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
g. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
h. cel wystawienia zaświadczenia,
i. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
j. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
5. Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki ustala się na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
6. Na pisemne lub złożone drogą elektroniczną żądanie akcjonariusza, Spółka prześle takiemu akcjonariuszowi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Lista zostanie wysłana pocztą elektroniczną pod warunkiem podania przez żądającego akcjonariusza adresu, na który lista powinna być wysłana.
7. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się na piśmie lub w drogą elektroniczną. 8. Akcjonariusz, który udzielił pełnomocnictwa drogą elektroniczną, powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa i o osobie pełnomocnika. Zawiadomienie akcjonariusz składa na piśmie albo drogą elektroniczną.
9. Zawiadomienie złożone drogą elektroniczną jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w terminie umożliwiającym Spółce dokonanie identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zarząd może określić inny sposób przesłania zawiadomienia, który będzie wskazywany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
10. Zawiadomienie powinno zawierać:
a. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
b. w przypadku osób fizycznych rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, ewentualnie numer PESEL mocodawcy dla obywateli polskich
c. w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie będących osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną numer nadany przez stosowny rejestr,
d. imię i nazwisko pełnomocnika,
e. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
f. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
g. datę udzielenia pełnomocnictwa,
h. wskazanie Walnego Zgromadzenia, do uczestnictwa w którym pełnomocnictwo jest udzielane,
i. zakres pełnomocnictwa.
11. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinno zawierać (jako załącznik):
a. dla akcjonariusza osoby fizycznej - kopię urzędowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem akcjonariusza,
b. dla akcjonariusza osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie przedstawiciela do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
12. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada wymogom określonym przez Spółkę, Spółka niezwłocznie informuje o tym akcjonariusza lub pełnomocnika drogą elektroniczną wskazując na braki w treści zawiadomienia.
13. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wymogów wskazanych powyżej jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
14. Postanowienia ust. 10 - 13 stosuje się odpowiednio do udzielonych dalszych pełnomocnictw oraz do oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa.

 

IV. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA


§1
WSTĘPNA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW WALNEGO ZGROMADZENIA
1. Każdy uczestnik, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności odbierając karty do głosowania. Lista obecności podczas jej sporządzania jest ogólnie dostępna dla uczestników Walnego Zgromadzenia. Lista obecności powinna zawierać w szczególności:
a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) każdego uczestnika,
b) określenie dokumentu, na podstawie którego stwierdzono tożsamość uczestnika,
c) w przypadku pełnomocników akcjonariuszy należy dodatkowo wskazać:
- imię i nazwisko albo nazwę (firmę) uprawnionego do uczestnictwa, w imieniu którego pełnomocnicy działają oraz
- źródło umocowania (członek organu reprezentacji, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, etc.),
d) liczbę akcji, którą dysponuje dany uczestnik,
e) ilość głosów, która przysługuje danemu uczestnikowi,
f) podpis uczestnika.
2. Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa drogą elektroniczną przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu obrad oryginał lub kopię udzielonego pełnomocnictwa, o ile nie przesłał kopii dokumentu pełnomocnictwa drogą elektroniczną.
3. W przypadku wątpliwości co do autentyczności jakichkolwiek okazanych przez pełnomocnika kopii dokumentów, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
- dla akcjonariusza osoby fizycznej - potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii urzędowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem akcjonariusza,
- dla akcjonariusza osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie przedstawiciela do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu lub oryginału takiego wypisu.

 

§2
OTWARCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo jego zastępcy Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Następnie otwierający obrady zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się spośród wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę (w tym także swoją własną) na stanowisko Przewodniczącego.
4. Zgłoszeni kandydaci zostają wpisani na listę kandydatów, po uprzednim złożeniu do protokołu Walnego Zgromadzenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający obrady. Lista zostaje zamknięta z chwilą ogłoszenia, którego dokonuje otwierający obrady, po stwierdzeniu braku zgłoszeń dalszych kandydatur.

 

§3
PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA, KOMISJA SKRUTACYJNA

1. Wybór Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym. Otwierający obrady przeprowadza głosowanie, czuwa nad prawidłowym jego przebiegiem oraz ogłasza jego wynik.
2. Przewodniczącym zostaje ten spośród kandydatów wpisanych na listę kandydatów, kto w głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. W powtórnym głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą liczbę głosów.
3. Po objęciu funkcji Przewodniczący może zarządzić wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań oraz informowanie Przewodniczącego o ich wynikach. Protokoły zawierające wyniki każdego głosowania podpisują niezwłocznie, po obliczeniu głosów, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.
4. Komisja Skrutacyjna składa się z co najmniej trzech osób. Przewodniczący oraz uczestnicy Walnego Zgromadzenia maja prawo zgłaszać kandydatury członków Komisji Skrutacyjnej. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować na członka komisji. Zgłoszeni kandydaci zostają wpisani na listę kandydatów, po uprzednim złożeniu do protokołu oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący. Lista zostaje zamknięta i ogłoszona, po stwierdzeniu braku zgłoszeń dalszych kandydatur.
5. Wyboru członków komisji dokonuje się głosując nad listą kandydatów.
6. Komisja Skrutacyjna wybiera z własnego grona Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, który kieruje jej pracami. Komisja obraduje w pomieszczeniu wskazanym przez Przewodniczącego.
7. Do kompetencji Przewodniczącego należy kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
a. dbanie o sprawny i zgodny z ustalonym porządkiem obrad przebieg Walnego Zgromadzenia, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy,
b. przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia,
c. udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia,
d. zamykanie i ogłaszanie list kandydatów,
e. odczytywanie projektów uchwał,
f. zarządzanie głosowania i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
g. ogłaszanie wyników głosowania,
h. zarządzanie przerw w obradach,
i. wprowadzanie pod obrady kwestie o charakterze porządkowym,
j. zmiana kolejności obrad nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
k. interpretacja postanowień Regulaminu.
8. Walne Zgromadzenie może uchwalić, na wniosek Przewodniczącego, ograniczenie czasu wystąpień oraz zamknięcie listy mówców, o ile uprzednio wypowiedziano się zarówno za jak i przeciw przyjęciu proponowanej uchwały.
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat lub w sposób niedozwolony, w szczególności używając słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe.
10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia celem wezwania właściwych organów porządkowych uprawnionych do wydalenia z sali obrad uczestnika, który zakłóca spokój i porządek obrad, w szczególności zachowując się w sposób agresywny i natarczywy wobec innych uczestników obrad.
11. Przewodniczący może nadawać ostateczną redakcję wnioskom poddawanym pod głosowanie, w przypadku gdy dyskutanci nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały.
12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podejmuje decyzję co do dopuszczenia na salę obrad dziennikarzy lub udzielenia zgody na nagrywanie lub filmowanie obrad Walnego Zgromadzenia. Jednakże w przypadku sprzeciwu chociażby jednego z akcjonariuszy obecnych na sali obrad sprawa zostanie poddana decyzji Walnego Zgromadzenia.
13. Przewodniczący kieruje pracą personelu pomocniczego Walnego Zgromadzenia.
14. Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przysługuje uczestnikom Zgromadzenia prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia.
15. Przewodniczący nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji bez podania ważnych powodów. Nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu.


§4
PRZEBIEG OBRAD

Wstępne czynności Przewodniczącego - Porządek obrad
1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący przejmuje od otwierającego obrady kierownictwo obrad, a także sporządza i podpisuje listę obecności oraz stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
2. Po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał Przewodniczący odczytuje porządek obrad i poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie jego przyjęcia. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawy, w których podjęcie uchwały nie jest konieczne mogą być rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie, nawet jeśli nie były przewidziane w porządku obrad.
4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestników nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.

 

Dyskusja i Uchwały
5. Projekty uchwał, jakie mają zostać podjęte przez Walne Zgromadzenie są przygotowywane przez Zarząd Spółki lub jeżeli zwołania Walnego Zgromadzenia żądała Rada Nadzorcza Spółki przez Radę Nadzorczą albo inne uprawnione osoby, które żądały zwołania Walnego Zgromadzenia lub Walne Zgromadzenie zwołały.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin odbycia Walnego Zgromadzenia.
7. Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, niniejszemu Regulaminowi oraz wymogom wskazanym każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
8. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi niniejszym Regulaminem oraz w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki.
9. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wymogom określonym niniejszym Regulaminem lub ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.
10. Każdy uczestnik może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić Przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.
11. Jeśli w danej sprawie objętej porządkiem obrad zgłoszono dwa lub większą liczbę projektów, sporządza się ich listę zamieszczając w niej jako pierwszy projekt uchwały przygotowany przez Zarząd, a następnie dalsze projekty według kolejności ich zgłoszenia, ze wskazaniem zgłaszającego dany projekt (lista projektów).
12. Uchwała o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały o charakterze porządkowym mogą być podjęte, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. Do uchwał o takim charakterze zalicza się w szczególności:
a. uchwałę o zmianie kolejności omawiania poszczególnych punktów porządku obrad,
b. uchwałę o zdjęciu z porządku obrad poszczególnych spraw,
c. uchwałę o sposobie głosowania,
d. uchwałę o każdej przerwie w obradach.
13. Każdy wniosek o powzięciu uchwały w sprawach porządkowych powinien być umotywowany.
14. Przed przystąpieniem do rozpoznania danej sprawy Przewodniczący albo też osoba przez niego wskazana referuje stan tej sprawy.
15. Następnie Przewodniczący odczytuje projekt uchwały, jeśli dana sprawa wymaga jej podjęcia. W przypadku, gdy w danej sprawie zgłoszonych zostało kilka projektów uchwał Przewodniczący odczytuje je zgodnie z kolejnością wynikającą z listy projektów. Jeśli na czas dyskusji i głosowania treść projektów zostanie udostępniona uczestnikom, Przewodniczący może nie odczytywać projektów, poprzestając na ich wymienieniu zgodnie z kolejnością wynikającą z listy projektów.
16. Po zreferowaniu sprawy oraz odczytaniu projektów uchwał Przewodniczący otwiera dyskusję, umożliwiając wszystkim uczestnikom Walnego Zgromadzenia wypowiedź na temat rozpatrywanej sprawy i projektów uchwał. Za zgodą Przewodniczącego głos w dyskusji zabrać mogą także inne osoby obecne na Walnym Zgromadzeniu.
17. Przewodniczący udziela głosu uczestnikom wg kolejności zgłoszeń. Członkom organów Spółki oraz osobom zaproszonym na Walne Zgromadzenie, głos może być udzielony poza kolejnością. Poza kolejnością Przewodniczący może dopuścić także głosowanie nad wnioskami porządkowymi.
18. Każdy z uczestników może zgłosić w trakcie dyskusji wnioski w przedmiocie zmiany dowolnego projektu uchwały, podając stosowne uzasadnienie dla proponowanej zmiany. Przewodniczący uwzględnia zmianę projektu uchwały, jeśli żaden z uczestników nie zgłosi przeciwko niej sprzeciwu. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Przewodniczący poddaje wnioskowaną zmianę pod głosowanie Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o uwzględnieniu bądź o odrzuceniu wnioskowanej zmiany.
19. Po stwierdzeniu wyczerpania dyskusji w przedmiotowej sprawie lub braku jakichkolwiek innych wniosków, Przewodniczący zamyka dyskusję i zarządza głosowanie nad przedstawionymi projektami uchwał.

 

Głosowanie
20. Głosowanie uchwał wg zgłoszonych projektów, zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
21. Głosowanie uchwał w danej sprawie przeprowadza się według kolejności wynikającej z listy projektów. Jeśli w toku głosowania danej uchwały opowie się większość wymagana do podjęcia uchwały, uchwałę uważa się za podjętą w brzmieniu zaproponowanym w projekcie uchwały poddanej pod głosowanie. W takim przypadku pozostałe projekty uchwał pozostawia się bez rozpoznania.
22. Głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia jest jawne chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych bądź Statutu przewidują przeprowadzenie głosowania tajnego. Głosowanie tajne przeprowadza się zawsze na wniosek chociażby jednego uczestnika Walnego Zgromadzenia.
23. Uchwały w sprawach osobowych podejmuje się w głosowaniu tajnym. Tajne głosowanie zarządza się w szczególności przy wyborach do Rady Nadzorczej oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności oraz powołania składu Komisji Skrutacyjnej.
24. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
25. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
26. Głosowanie odbywa się za pomocą kart elektronicznych lub kart do głosowania. W przypadku głosowania za pomocą kart elektronicznych głosowanie odbywa się poprzez umieszczenie karty elektronicznej w czytniku, w sposób określony przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe zasady głosowania za pomocą kart elektronicznych każdorazowo określa instrukcja głosowania załączona do protokółu obrad i udostępniona wszystkim uczestnikom Walnego Zgromadzenia.
27. Głosy oddane w głosowaniu za pomocą kart elektronicznych sa zliczane przez komputer pod nadzorem Komisji Skrutacyjnej. Wynik głosowania jest drukowany, podpisywany przez członków Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego i załączany do Protokołu Walnego Zgromadzenia.
28. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości obliczenia głosów Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza, grupy akcjonariuszy lub ich pełnomocników, może zarządzić powtórne głosowanie za pomocą kart do głosowania.
29. W przypadku głosowania za pomocą kart do głosowania uczestnicy Walnego Zgromadzenia otrzymują karty do głosowania opatrzone pieczęcią Spółki. Głosowanie odbywa się w sposób określony przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Głosy oddane obliczane są przez Komisję Skrutacyjną. Wynik głosowania Komisja Skrutacyjna umieszcza w protokole głosowania, który następnie jest podpisywany przez członków Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego i załączany do Protokołu Walnego Zgromadzenia.
30. Wyłącza się głosowanie uchwał drogą korespondencyjną.
31. Przewodniczący zamyka głosowanie i ogłasza jego wynik informując o ilości głosów oddanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia, w tym ilości głosów oddanych „za" podjęciem uchwały, „przeciw" podjęciu uchwał, „wstrzymujące się" oraz zgłoszone do podjętych uchwał sprzeciwy. Wyniki głosowania ujawniane są na stronie internetowej Spółki. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

 

Przerwa w obradach
32. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Uchwała o przerwie w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
33. Po podjęciu uchwały o przerwie w obradach Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący podaje do wiadomości uczestników obrad czas oraz miejsce wznowienia obrad.
34. Dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia po ogłoszonej przerwie nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
a. w obradach Walnego Zgromadzenia po przerwie wziąć udział może każdorazowo inna ilość uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności w dniu wznowienia obrad,
b. jeżeli Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przed ogłoszeniem przerwy nie uczestniczy w obradach po przerwie - Walne Zgromadzenie dokonuje ponownego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - postanowienia §3 i 4 działu IV niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio,
c. o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się odnosząc się do ustalenia tego prawa na otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia, nie zaś na dzień wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia po przerwie,
d. nowi pełnomocnicy uczestników Walnego Zgromadzenia dokonują zgłoszenia aktualizując listę obecności - postanowienia Działu II i III niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

Zamknięcie obrad
35. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Protokół obrad
36. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
37. W protokole zamieszcza się w szczególności:
a. stwierdzenie o prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
b. powzięte uchwały,
c. dla każdej uchwały wskazuje się: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za" podjęciem uchwały, „przeciw" podjęciu uchwały, „wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy.
38. Do protokołu dołącza się listę obecności.
39. Wypisy z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz wszelkimi dokumentami przedłożonymi przez uczestników Walnego Zgromadzenia, Zarząd dołącza do księgi protokołów. Do księgi protokołów dołącza się również protokoły Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania jeżeli Komisja Skrutacyjna została powołana a także karty do głosowania jeżeli głosowanie przeprowadzono przy użyciu kart.

 

V. PROCEDURA WYBORU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
1. Przy wyborach do Rady Nadzorczej Przewodniczący zarządza zgłaszanie kandydatów.
2. Członek Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować w wyborach do Rady Nadzorczej.
3. Uprawnionym do uczetnictwa Walnego Zgromadzenia przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
4. Zgłoszeni kandydaci składają oświadczenie ustne do protokołu, wyrażając zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej. W przypadku zgłoszenia jako kandydata osoby nieobecnej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wymagane jest przedłożenie jej pisemnej zgody na kandydowanie.
5. Głosowanie odbywa się przy użyciu kart elektronicznych lub list wyborczych.
6. W przypadku głosowania przy użyciu kart elektronicznych wybory odbywają się zgodnie z procedurą opisaną w Dziale IV ust 20 i nast. niniejszego Regulaminu.
7. W przypadku głosowania przy użyciu list wyborczych Komisja Skrutacyjna sporządza listy wyborcze, na których kandydaci na członków Rady Nadzorczej umieszczeni są alfabetycznie. Listy wyborcze opatrzone są pieczęcią Spółki. Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie kandydatów, na których się nie głosuje. Głos uważa się za nieważny w przypadkach:
- głosowania na kandydata dopisanego na listę wyborczą przez głosującego,
- przekreślenia całej listy wyborczej kandydatów,
- oddanie głosów na większą liczbę kandydatów niż ustalona liczba osób wybieranych.
8. Na członków Rady Nadzorczej wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż bezwzględną większość głosów oddanych.
9. W głosowaniu uczestniczą jedynie akcjonariusze lub pełnomocnicy akcjonariuszy.
10. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza jest powoływana w następujący sposób:
(a) trzech (3) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje ASSECO Poland S.A., tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 20% akcji w kapitale zakładowym Spółki,
(b) dwóch (2) członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie, z wyłączeniem głosowania akcjonariusza ASSECO Poland S.A.
11. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5 (pięcio) letniej wspólnej kadencji. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członkowie Rady Nadzorczej nie powołani przez akcjonariuszy zgodnie z ust 12 powyżej, wybierani są przez Walne Zgromadzenie.
12. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
13. W przypadku zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej członka Komisji Skrutacyjnej, a osoba ta nie wyrazi sprzeciwu takiej kandydaturze odwołuje się go ze składu Komisji Skrutacyjnej i w skład Komisji Skrutacyjnej wybiera się inną osobę. Postanowienia Działu IV §4 stosuje się odpowiednio.
14. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru członków Rady Nadzorczej grupami, w sposób określony postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

 

VI. Przepisy końcowe
1. Wszelkie sprawy nieuregulowane w przepisach prawa, Statucie lub w niniejszym Regulaminie, a dotyczące sposobu działania Walnego Zgromadzenia rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwalone zmiany Regulaminu obowiązują Walne Zgromadzenie zwołane po odbytym Walnym Zgromadzeniu, na który zmiany te uchwalono, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

 

§ 2
Traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki przyjęty uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 kwietnia 2008 roku.

 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uzasadnienie:
Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki podyktowana jest koniecznością dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych zmienionych ustawą z dnia 5 grudnia 2008r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z dnia 28 stycznia 2009r.), które obowiązują od 1 stycznia 2008 r., które weszły w życie w dniu 3 sierpnia 2009r.


Podstawa prawna:
§ 38 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259)