Raport 5/2014

Data: 10.03.2014

Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 15 kwietnia 2014 roku wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2013 przeznaczona na dywidendę wynosi 26 734 554,40 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 94 148,12 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych dwanaście groszy) proponuje przekazać na kapitał zapasowy. Projekt uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy został przekazany raportem bieżącym nr 4/2014 z dnia 10.03.2014 r.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).