Raport 5/2015

Data: 06.03.2015

Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

Raport Bieżący nr 5/2015 z dnia 06.03.2015

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie rekomenduje Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 21 kwietnia 2015 roku wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2014 przeznaczona na dywidendę wynosi 28 405 464,05 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote pięć groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 165 245,25 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych dwadzieścia pięć groszy) proponuje przekazać na kapitał zapasowy. Projekt uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy został przekazany raportem bieżącym nr 4/2015 z dnia 06.03.2015 r.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2 009 r. Nr 33, poz. 259).