Raport 5/2016

Data: 18.03.2016

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. z działalności w roku obrotowym 2015 oraz dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Raport Bieżący nr 5/2016 z dnia 18.03.2016

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2016 z dnia 08.03.2016 r. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. z działalności w roku obrotowym 2015 oraz dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. Powyższe Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).