Raport 5/2019

Data: 15.04.2019

Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport Bieżący nr 5/2019 z dnia 15.04.2019

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 („Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwołuje na dzień 13 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin.

Załączniki do niniejszego raportu:
1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 maja 2019 r.;
2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 13 maja 2019 r;
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018, jak również oświadczenia Zarządu Spółki dotyczącego działalności prowadzonej przez spółkę Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie w okresie od 01 stycznia do 02 stycznia 2018 roku,
4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018 uwzględniające: ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance; ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.


Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).