Raport 6/2022

Data: 31.05.2022

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 31 maja 2022 r.

Raport Bieżący nr 6/2022 z dnia 31.05.2022

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 maja 2022 roku
w Lublinie. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 31 maja 2022 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa Prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).