Raport 7/2022

Data: 31.05.2022

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

Raport Bieżący nr 7/2022 z dnia 31.05.2022

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 maja 2022 roku uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło:
zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2021 w wysokości 80 647 834,10 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote dziesięć groszy) podzielić w następujący sposób:

1) część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 70 846 569,16 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych szesnaście groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 2,12 zł (słownie: dwa złote dwanaście groszy) na jedną akcję;
2) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 9 801 264,94 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) przekazać na kapitał zapasowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustaliło dzień dywidendy na dzień 10 czerwca 2022 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 23 czerwca 2022 roku.

Podstawa Prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).