Raport 6/2010

Data: 17.03.2010

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A., postanawia zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 15 kwietnia 2010 roku wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,75 zł na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Projekt uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy został przekazany raportem bieżącym nr 5/2010 z dnia 17.03.2010

 

PODSTAWA PRAWNA:
§ 38 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259)