Raport 6/2014

Data: 14.03.2014

Informacja o korekcie jednostkowego raportu rocznego Asseco Business Solutions za rok 2013

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą korekty jednostkowego raportu rocznego za 2013 rok przekazanego w dniu 05.03.2014 r. W sprawozdaniu finansowym spółki za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku w punkcie „32.3 Wynagrodzenie kadry kierowniczej Spółki" zostały omyłkowo podane błędne dane. W zestawieniu „32.3.1 Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki" w informacjach dotyczących wynagrodzeń wypłaconych w 2013 roku dla Romualda Rutkowskiego- Przewodniczącego Rady Nadzorczej podano omyłkowo kwotę 59 tys. zł. Korekta w pozycji tej polega na podaniu poprawnej kwoty tj. 288 tys. zł. Powyższe zmienia także podsumowanie łącznej kwoty ww. zestawienia pkt 32.3.1: zamiast kwoty 4 304 tys. zł powinna widnieć kwota 4 533 tys. zł. Opisana powyżej omyłka dotyczy wyłącznie sposobu prezentacji danych w raporcie rocznym i nie ma wpływu na przedstawione w sprawozdaniu finansowym wyniki finansowe osiągnięte przez spółkę w 2013 roku i nie powoduje zmiany żadnych innych danych w opublikowanych sprawozdaniu finansowym za rok 2013.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).