Raport 7/2011

Data: 21.04.2011

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

Raport Bieżący nr 7/2011 z dnia 21.04.2011

 

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 kwietnia 2011 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło:


Zysk netto za rok obrotowy 2010 w wysokości 30 092 650,53 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt 53/100 zł) podzielić w następujący sposób:

  • zysk za rok obrotowy 2010 w wysokości 30 076 373,70 zł (słownie: trzydzieści milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy 70/100 zł) przeznaczyć do podziału miedzy Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 0,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt groszy) na jedną akcję;
  • zysk za rok obrotowy 2010 w wysokości 16 276,83 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć 83/100) przekazać na kapitał zapasowy.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustaliło dzień dywidendy na dzień 16 maja 2011 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2011 roku.

 

Podstawa Prawna: § 38 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)