Raport 7/2012

Data: 21.03.2012

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco BS dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2012 z dnia 16.03.2012 r. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. Powyższe Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)