Raport 7/2015

Data: 10.03.2015

Rekomendacja Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy

Raport Bieżący nr 7/2015 z dnia 06.03.2015

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS") informuje, że Rada Nadzorcza Asseco BS na posiedzeniu w dniu 10.03.2015 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które zostało zwołane dzień 21 kwietnia 2015 roku wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,85 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2014 przeznaczona na dywidendę wynosi 28 405 464,05 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote pięć groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 165 245,25 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych dwadzieścia pięć groszy) proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2 009 r. Nr 33, poz. 259).