Raport 7/2016

Data: 25.03.2016

Sprzedaż akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą - korekta

Raport Bieżący nr 7/2016 z dnia 25.03.2016

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. niniejszym koryguje oczywistą omyłkę pisarską
w treści raportu bieżącego nr 7/2016 z dnia 25.03.2016 r. w zdaniu pierwszym:

Było:
„Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 25 stycznia 2016 r. otrzymał od Członka Zarządu zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o obrocie instrumentami finansowymi."

Powinno być:
„Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, iż w dniu 25 marca 2016 r. otrzymał od Członka Zarządu zawiadomienie, w trybie artykułu 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o obrocie instrumentami finansowymi."

Pozostałe zapisy raportu są właściwe i pozostają bez zmian.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539).