Raport 8/2017

Data: 11.04.2017

Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport Bieżący nr 8/2017 z dnia 11.04.2017

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028257, przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 522-26-12-717, kapitał zakładowy 167 090 965,00 zł (w całości opłacony) (dalej „Asseco BS") informuje, że w dniu 11 kwietnia 2017 r. Asseco BS ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000045462, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP 5220002825, kapitał zakładowy 1 888 719,00 zł (w całości opłacony).

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Asseco BS przekazuje treść wezwania.

Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR