Raport 9/2009

Data: 27.02.2009

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A.

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 lutego 2009 r. w Lublinie:


UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Asseco Business Solutions\\\" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Andrzeja Gerlacha.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Asseco Business Solutions\\\" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

 

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia powołać na członków Komisji Skrutacyjnej Spółki:

 1. Marka Olekszyka.
 2. Sławomira Pawłowskiego.
 3. Tomasza Kaznowskiego.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Asseco Business Solutions\\\" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad


§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 29 stycznia 2009 roku Nr 20 (3123), poz. 1092 w następującym brzmieniu:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze Spółką Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie;
 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Asseco Business Solutions\\\" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie połączenia spółki ASSECO Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ze spółką ANICA System S.A. z siedzibą w Lublinie


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASSECO Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028257 jako Spółką Przejmującą (dalej „Asseco BS\\\") postanawia:

 

§ 1

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH\\\") uchwala się połączenie Asseco BS jako Spółki Przejmującej ze spółką ANICA System S.A. z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041492 jako Spółką Przejmowaną (dalej „ANICA\\\", a razem z Asseco BS „Spółki\\\") w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku ANICA na Asseco BS („Połączenie\\\").

 1. Zgodnie z art. 506 §4 KSH wyraża się zgodę na Plan Połączenia Asseco BS z ANICA uzgodniony pomiędzy Spółkami i podpisany w dniu 19 grudnia 2008r., a następnie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 4 (3107) z dnia 7 stycznia 2009 r. pod poz. 222 („Plan Połączenia\\\"), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
 2. Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód, zezwoleń i orzeczeń sądowych.

§ 2

W związku z tym, że Asseco BS jest jedynym akcjonariuszem spółki ANICA, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 §1 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Asseco BS oraz bez wydania akcji spółki Asseco BS jako Spółki Przejmującej w zamian za akcje Spółki Przejmowanej.

 

§ 3

Upoważnia się Zarząd Asseco BS do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. tj. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa Prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744).