Raport 9/2016

Data: 20.04.2016

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy

Raport Bieżący nr 9/2016 z dnia 20.04.2016

Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 kwietnia 2016 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło:
Zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2015 w wysokości 33 508 880,58 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych pięćdziesiąt osiem groszy) podzielić w następujący sposób:
1) część zysku netto za 2015 rok w kwocie 33 418 193,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote zero groszy) przeznaczyć do podziału miedzy Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) na jedną akcję;
2) pozostałą część zysku netto za 2015 rok w kwocie 90 687,58 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) przekazać na kapitał zapasowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 12 maja 2016 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 czerwca 2016 roku.

Podstawa Prawna: § 38 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).