Raport 9/2017

Data: 11.04.2017

Decyzja o zaciągnięciu przez Asseco Business Solutions S.A. kredytu bankowego

Raport Bieżący nr 9/2017 z dnia 11.04.2017

Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS") informuje, że w dniu 11 kwietnia 2017 r. podjął decyzję o zaciągnięciu przez Asseco BS kredytu bankowego do kwoty nie przekraczającej 70.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesięciu milionów złotych) przeznaczonego na działalność operacyjną, w tym w szczególności w celu nabycia akcji spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie - poprzez przeprowadzenie publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Macrologic S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Wezwanie") - w trybie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wezwanie zostało przekazane do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 8/2017 z dnia 11.04.2017 r.

Podstawa Prawna: Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.