Raport 1/2012

Data: 24.01.2012

Rejestracja zmian statutu Spółki - tekst jednolity statutu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2011 z dnia 20 października 2011 roku, Zarząd Asseco Business Solutions S.A. niniejszym informuje, iż 17 stycznia 2012 roku Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 20 października 2011 roku.


Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje w załączeniu zarejestrowane zmiany w Statucie Spółki oraz ustalony tekst jednolity Statutu Asseco Business Solutions S.A.


Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzanie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005.184.1539)