erp
bg_Macrologic_small

macrologic
finanse i księgowość

Prowadź pełną księgowość pewną ręką i zarządzaj finansami przedsiębiorstwa!

Zapytaj o ofertę

Zobacz, co zyskasz z systemem Macrologic Finanse i Księgowość

Zobacz, co zyskasz z systemem Macrologic Finanse i Księgowość

Automatyczna dekretacja dokumentów
Obsługa JPK
Ewidencja dokumentów
e-sprawozdania
Analizy BI
Controlling
Budżetowanie
Ewidencja księgowa
Obieg faktur zakupu
Korespondencja seryjna
Wsparcie windykacji
Rozliczenia VAT
Płatności elektroniczne
Zobacz nasze poradniki Video
Zobacz nasze poradniki Video

Rozliczenia rachunkowo-podatkowe

Prowadzenie księgowości usprawnione o automatyczną dekretację, obieg dokumentów, wielowalutowość, ewidencja VAT oraz rozliczenia kosztów

Umów się na demo
merit-erp-Dokumenty-ksiegowe

W obszarze roboczym Ewidencji księgowej można przeglądać, wprowadzać, analizować poprawiać i księgować dokumenty księgowe. Dane z tych dokumentów są przetwarzane w ewidencjach pomocniczych: księgach rachunkowych, rozliczeniach VAT itp.

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-erp-skanowanie-OCR

W obszarze roboczym Zeskanowane dokumenty można użyć technologii OCR (ang. Optical Character Recognition, optyczne rozpoznawanie tekstu), aby automatycznie rozpoznać dane na papierowej fakturze, a następnie wprowadzić je do systemu. Identyfikowane są wspólne elementy danych na fakturze, np. NIP, dane sprzedawcy, data, kwota, numer faktury, dane elementu zamówienia.

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-erp-automatyczna-rejestracja-dokumentow

Dokumenty księgowe oraz ich pozycje mogą być tworzone przy użyciu schematów, czyli wcześniej zdefiniowanego wzorca. Schematy są napisane w języku Formula+, zazwyczaj podczas wdrażania programu. Zdefiniowane schematy, przypięte do określonych typów dokumentów, są dostępne w obszarze roboczym Dokumenty księgowe.

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-erp-obsluga-wielowalutowosci

System jest w pełni wielowalutowy, co oznacza że każdy dokument księgowy można wprowadzić w dwóch walutach.
W systemie dostępne są następujące schematy dokumentów dla różnic kursowych zrealizowanych:

 • Różnice kursowe dla rozrachunków rozliczonych, wykonywane na koniec miesiąca, wywoływane w odrębnym dokumencie, np. PK, dla wszystkich rozliczonych rozrachunków, dla których nie rozliczono wcześniej różnic kursowych;
 • Różnice kursowe zrealizowane – bieżący dokument, wywoływane dla wszystkich rozliczanych rozrachunków w bieżącym dokumencie;
 • Różnice kursowe dla rozliczanego rozrachunku, wywoływane dla wskazanego, rozliczanego rozrachunku w bieżącym dokumencie.

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-erp-dekretacja-z-innych-obszarow

W systemie ewidencjonuje się różnorodne dane w dziedzinach produktowych. Na podstawie danych z dziedzin produktowych można automatycznie tworzyć zapisy księgowe. Zapisy księgowe są tworzone według zdefiniowanych wcześniej schematów dziedzinowych

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-erp-klasyfikacja-wyroznikow

Zapis księgowy można dodatkowo oznaczyć wyróżnikami, zdefiniowanymi dla danego konta syntetycznego. Wartość zapisu można rozdzielić na poszczególne kwoty i wskazać przypisane do nich kody. Suma kwot z rozdzielnika nie może przekraczać wartości zapisu księgowego w walucie narodowej. Na przykład koszt poniesiony przez jednostkę może być ewidencjonowany jako jeden zapis na odpowiednim koncie księgowym, a kwota zapisu może być podzielona na różne miejsca powstawania kosztów.

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-erp-ewidencja-vat

System pozwala ewidencjonować VAT. Są tu dane zarówno z faktur zakwalifikowanych do rejestrów VAT, jak i oczekujących na rozliczenie. Dostępne są również dane pomocnicze do korekty rocznej VAT.
Można utworzyć, przejrzeć, wydrukować bądź wysłać w formie elektronicznej deklaracje podatkowe dla podatków rozliczanych przez osoby prawne. Deklaracje są tworzone na podstawie zapisów na kontach księgowych.

Można utworzyć, przejrzeć, wydrukować bądź wysłać w formie elektronicznej deklaracje podatkowe dla podatków rozliczanych przez osoby prawne. Deklaracje są tworzone na podstawie zapisów na kontach księgowych.

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-erp-deklaracje-jpk

System automatyzuje przygotowanie elektronicznych sprawozdań JPK w plikach XML, zgodnie ze zdefiniowaną strukturą, od źródła do finalnego sprawozdania. Ponad to gromadzi i przechowuje pliki jpk, pozwala przeglądać dane w przyjaznej formie, pobiera i archiwizuje UPO

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-erp-korekta-naglowkow

Istnieje możliwość wystawiania korekt danych nagłówkowych faktur sprzedaży. Korekty nagłówkowe będą dostępne w systemie po odpowiednim ustawieniu parametru aplikacyjnego. Rejestracja korekty dokumentu sprzedaży umożliwia:

 • rejestrację korekty na podstawie dokumentu sprzedaży,
 • modyfikację i usuwanie korekty,
 • rejestrację korekty sprzedaży na podstawie dokumentu zwrotu do magazynu,
 • wystawienie korekty do danych nagłówkowych dla danej faktur sprzedaży.

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-erp-rozliczanie-kosztow

System umożliwia ewidencjonowanie oraz bieżącą kontrolę stanu należności i zobowiązań firmy: rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, z pracownikami, publiczno-prawne oraz inne (np. RMK bądź rozliczenie zakupu materiałów).

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-erp-mechanizmy-kontrolna-jpk

Przed wysłaniem e-deklaracji i plików JPK sprawdzana jest zgodność plików xml ze schematem xsd, udostępnianym przez Ministerstwo Finansów. Przed wysłaniem plików można wykryć ewentualne problemy w strukturze danych.

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-erp-biala-lista-podatnikow

W systemie można sprawdzić, czy kontrahent figuruje na tzw. białej liście podatników VAT. System może łączyć się z wyszukiwarką Ministerstwa Finansów. Do sprawdzenia aktywności podatnika VAT i jego rachunków bankowych używane jest API udostępnione przez Ministerstwo Finansów. Po każdym zapytaniu w systemie zapisuje się potwierdzenie. Ma ono unikatowy identyfikator wyszukiwania, aby potwierdzić wykonanie czynności.

System umożliwia sprawdzenie, czy dany rachunek bankowy figuruje w wykazie podatników VAT podczas dołączania, eksportu i przeglądania przelewów elektronicznych. Można w taki sposób sparametryzować działanie systemu, aby były blokowane przelewy na rachunki spoza białej listy.

Funkcja dostępna w systemach:
           

W systemie można obliczyć ulgi w CIT wynikające z tzw. złych długów. W strukturach księgowych zdefiniowano schemat dokumentu, rejestrujący pozycje dokumentu związane ze złymi długami. Schemat tworzy zapisy na kontach pozabilansowych, które wpłyną na podstawę opodatkowania CIT związaną ze złymi długami.

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-erp-RMK

Wydatki i przychody dotyczące przyszłych okresów są rejestrowane w okresie, w którym zostały poniesione. Następnie w wyznaczonych okresach są przeksięgowywane na odpowiednie konta.

Przykład 1: Roczną prenumeratę opłacono w grudniu, ale koszty rozkładają się na 12 miesięcy następnego roku.

Przykład 2: Firma otrzymała w grudniu zapłatę za zbudowanie wiaty garażowej. Prace budowlane zostały
wykonane w ciągu pierwszego kwartału następnego roku. Przychody zostały rozłożone na 3 miesiące następnego roku.

Funkcja dostępna w systemach:
           

Rozrachunki

Rozrachunki z kontrahentami, windykacje, obsługa umów faktoringu, sprzedaży wierzytelności i kompensaty.

Zapytaj o szczegóły
merit-erp-rozrachunki-z-klientami

System umożliwia ewidencjonowanie oraz bieżącą kontrolę stanu należności i zobowiązań firmy: rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, z pracownikami, publiczno-prawne oraz inne (np. RMK bądź rozliczenie zakupu materiałów). W obszarze roboczym Rozrachunki można przeglądać i analizować stan należności i zobowiązań. Widoczne są tylko rozrachunki ze wskazanego w parametrach pracy roku obrachunkowego oraz dotąd nie rozliczone wierzytelności powstałe w poprzednich latach. Przeglądane rozrachunki można ograniczyć zgodnie z ustawionymi parametrami pracy do wybranej jednostki księgowej, waluty bądź roku obrachunkowego.

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-erp-windykacje

System umożliwia monitorować należności i działania prowadzące do uregulowania należności. Można tu również analizować stany rozrachunków (należności lub zobowiązań), które umożliwiają uzyskanie informacji o rozliczeniach, kontaktach, umowach dotyczących rozrachunków oraz korespondencji z kontrahentami.

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-erp-obsluga-umow

System umożliwia ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z należnościami w obszarze roboczym Umowy dotyczące rozrachunków. Umowy te obejmują:

 • kompensaty, czyli bezgotówkowe rozliczenia wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy kontrahentami;
 • sprzedaż wierzytelności podmiotowi profesjonalnie zajmującemu się windykacją trudno ściągalnych należności w celu odzyskania przynajmniej części przeterminowanego długu;
 • faktoring, czyli przeniesienie wierzytelności na faktora za określoną kwotę, pomniejszoną o dyskonto oraz prowizję należną faktorowi. Stosowany w wypadku dużych i średnich należności przed ich terminem wymagalności.

Funkcja dostępna w systemach:
           

contactassecobs23621

Nie obawiaj się zapytać

Potrzebujesz więcej konkretów? Zdobądź wszystkie informacje, wypełniając krótki formularz.

Płatności elektroniczne

Przelewy elektroniczne, obsługa MPP, automatyczne rozpoznawanie wyciągów bankowych.

Zapytaj o wycenę
merit-erp-przelewy-elektroniczne

W obszarze roboczym Przelewy elektroniczne można zarządzać płatnościami wysyłanymi do systemu bankowego. Przelewy są wysyłane według specyfikacji wybranej przez użytkownika i zdefiniowanej wcześniej w parametrach dziedziny Płatności elektroniczne. W obszarze roboczym Przelewy elektroniczne są widoczne wszystkie przelewy przygotowane i gotowe do wysłania.

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-erp-wyciagi-bankowe

W obszarze roboczym Wyciągi bankowe można wczytywać wyciągi bankowe i przeglądać wyciągi przed dekretacją w księgach rachunkowych. Pozycje wyciągów można automatycznie lub ręcznie powiązać z rozrachunkami, dla pozycji wyciągów nie związanych z rozrachunkami możliwe jest wskazanie właściwego konta księgowego do dekretu.

Każdy użytkownik może mieć inne uprawnienia do rachunków bankowych. W zależności od przyznanych uprawnień, będzie mógł pracować z wyciągami tylko z tych rachunków, do których ma uprawnienia.

Funkcja dostępna w systemach:
           

Sprawozdawczość finansowa

Sprawozdania finansowe, definiowanie wzorców sprawozdań, obsługa sprawozdań dla Ministerstwa Finansów i UOKiK.

Prezentacja systemu online
merit-erp-zdefiniowanie-sprawozdan

Definicja e-sprawozdania stanowi klamrę, która łączy różne dane. W definicji można wskazać, z których sprawozdań finansowych mają być pobierane wartości do elektronicznych sprawozdań danego schematu.

Funkcja dostępna w systemach:
           

Predefiniowane sprawozdania są dostarczane bez algorytmów dla wierszy typu formuła. W wierszach typu formuła wartość jest obliczana przez podaną formułę, na podstawie obrotów kont.

W definicji sprawozdania można wskazać, że dla wybranego roku wiersze typu formuła nie mają przypisanych algorytmów. W takiej sytuacji można w nich wprowadzić wartości ręcznie.

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-erp-obsluga-sprawozdan

System automatyzuje przygotowanie elektronicznych sprawozdań w plikach XML, zgodnie ze zdefiniowaną strukturą, od źródła do finalnego sprawozdania. W dziedzinie produktowej Finanse można tworzyć e-sprawozdania finansowe oraz zarządzać całą dokumentacją sprawozdawczą, w szczególności:

 • sporządzić sprawozdanie na podstawie wprowadzonych danych,
 • wprowadzić ręcznie inne dane do sprawozdania finansowego (informację o przedsiębiorstwie, wprowadzenie do sprawozdań, informacje dodatkowe),
 • utworzyć sprawozdanie w formie elektronicznej (XML),
 • przejrzeć utworzone sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej,
 • podpisać plik sprawozdania finansowego,
 • zapisać sprawozdanie i przekazać je właściwym organom,
 • archiwizować przygotowane e-sprawozdania jako pliki XML.

Funkcja dostępna w systemach:
           

Zasoby rzeczowe

Ewidencja środków trwałych, naliczanie amortyzacji, inwentaryzacje, obsługa kodów kreskowych i dotacji.

Prezentacja systemu online
merit-erp-ewidencja-srodkow

Obszar roboczy Kartoteka środków służy do wprowadzania, przeglądania, redagowania danych o środkach trwałych i niskocennych. Z tego obszaru można też naliczać amortyzację oraz wprowadzać dokumenty zmieniające wartość lub właściwości środków trwałych.

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-erp-naliczanie-amortyzacji

Dla wprowadzonych środków trwałych jeden raz w miesiącu należy obliczyć amortyzację. Merit obsługuje naliczanie amortyzacji wg metody liniowej, degresywnej i naturalnej. System umożliwia obliczenie i usunięcie amortyzacji dla jednego środka trwałego lub dla wszystkich środków w firmie.

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-erp-plan-amortyzacji

W obszarze roboczym Plany amortyzacji można tworzyć i przeglądać plany amortyzacji środków trwałych i niskocennych. Można wprowadzić wiele wariantów planu amortyzacji, które różnią się:

 • parametrami generowania planu (zakresem środków, zakresem lat)
 • modyfikacjami wprowadzonymi do poszczególnych planów (środkami, których zakup jest planowany, planowanymi modernizacjami).

Dla każdej firmy można przygotować do 34 wariantów planów amortyzacji.

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-erp-inwentaryzacja-srdokow

Funkcje zawarte w obszarze Inwentaryzacje środków ułatwiają przeprowadzenie spisu z natury. System pozwala na elastyczne wykonanie inwentaryzacji, zgodnie z potrzebami danej organizacji.

 • Można spisywać oddzielnie środki trwałe oraz środki niskocenne, ale można też zinwentaryzować wszystkie środki łącznie, w jednej inwentaryzacji.
 • Można wykonać inwentaryzację dla wybranej jednostki księgowej bądź dla wszystkich jednostek.
 • Arkusze spisowe mogą obejmować środki z wybranego pomieszczenia, jednostki księgowej lub jednostki organizacyjnej.
 • Dane do arkuszy spisowych można wprowadzać ręcznie bądź przy użyciu czytników kodów kreskowych (kolektorów danych).
 • Do każdego arkusza z natury można powołać odrębną komisję inwentaryzacyjną.
 • Po zakończeniu inwentaryzacji utworzy się wykaz niedoborów oraz nadwyżek inwentaryzacyjnych.
 • System umożliwia wygenerowanie dokumentów likwidacji środka oraz zmiany miejsca użytkowania.

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-erp-drukowanie-kodow

Dla każdego ze środków trwałych można wydrukować etykietę w postaci kodu kreskowego. Etykiety środków trwałych ułatwiają inwentaryzację środków.

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-erp-obsluga-dofinansowan

Środki trwałe można przypisać do zdefiniowanych źródeł dofinansowań, czyli dotacji, które firma dostała i może przeznaczyć na zakup jednego lub kilku środków trwałych. Może to być na przykład dofinansowanie z funduszy unijnych, z programu rządowego czy samorządowego.

Funkcja dostępna w systemach:
           

Cyfrowy Merit dla biznesu

Zobacz, jak oprogramowanie Merit Finanse i Księgowość może Cię wesprzeć w codziennych obowiązkach.

Zarządzanie zakupami w firmie może być proste i bezstresowe!
Analizuj dane finansowe od ręki i gdziekolwiek jesteś!
Aktualizacje prawne w Merit ERP

Nowa jakość finansów i księgowości w Twojej firmie

Automatyczne procesy
Zostaw systemowi powtarzalne i pracochłonne czynności
Mniej błędów
System nie traci koncentracji, dlatego masz pewność poprawności operacji
Dobre relacje z kontrahentami
Skutecznie współpracuj w rozliczeniach z kontrahentami
Przejrzyste analizy
Analizuj dane, wyciągaj wnioski i podejmuj najlepsze decyzje
Gwarancja prawna
Rozliczaj operacje i składaj raporty zgodnie z wszelkimi nowymi przepisami
#paperless i oszczędności
Zrezygnuj z papieru na rzecz przechowywania i wymiany dokumentów w postaci elektronicznej

Wybierz technologię dla Twojej księgowości

Oferujemy moduł Macrologic Finanse i Księgowość zarówno w chmurze, jak i w modelu on-premise.
Cloud
On-premise

Pakiet ERP

od 2050 PLN netto/mies.
(+450 PLN netto/mies. za stanowisko)
 • Macrologic Finanse i Księgowość
 • Macrologic HR
 • Macrologic Logistyka
 • Macrologic Produkcja
  Przy wdrożeniu Macrologic Produkcja obowiązuje wycena indywidualna

Pakiet Finanse i Logistyka

od 1750 PLN netto/mies.
(+350 PLN netto/mies. za stanowisko)
 • Macrologic Finanse i Księgowość
 • Macrologic Logistyka
 • Macrologic Produkcja
  Przy wdrożeniu Macrologic Produkcja obowiązuje wycena indywidualna
macrologic
finanse i księgowość
Wycena indywidualna
Dostosujemy ofertę do potrzeb Twojej firmy.
Zapytaj o szczegóły Jak kupić?
Poznaj również pozostałe produkty z linii Macrologic ERP:

Dodatkowe narzędzia Macrologic dla finansów i księgowości

Możesz rozbudować Twoje oprogramowanie finansowo-księgowe Macrologic o dodatkowe moduły wspomagające.

Dopasuj ofertę
businesslink20621
analizahr160621
seodfoto24621
fkasseco23621
analizamarzy15621
businessbank-rozwiazanie
podpis elektroniczny
rodoutility16621

Klienci, którzy powierzyli nam swój biznes

Poznaj historie naszych klientów
spedimex
danstoker
logo_referencje5
spolem
logo_referencje3
totalizator
logo_referencje1
Jaro logistic logo bez tła B&W

  Przekonaj się, jak działa #więcejniżerp!

  Napisz do nas wiadomość lub tylko zostaw swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak tylko się da!
  Podanie informacji w formularzu oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie treści marketingowych dotyczących towarów i usług drogą elektroniczną od Asseco Business Solutions S.A. jest dobrowolne, ale niezbędne do ich otrzymania. Przed wyrażeniem zgody prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.
  * Pola wymagane

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie, z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług związanych z działalnością Asseco Business Solutions S.A., w tym w formie newsletterów, na podane przeze mnie dane kontaktowe: