erp
bg_Macrologic

macrologic produkcja

Dostosuj system ERP do potrzeb Twojej produkcji!

Zapytaj o ofertę

Zobacz, co zyskasz z systemem Macrologic Produkcja

Zobacz, co zyskasz z systemem Macrologic Produkcja

Zlecenia produkcyjne
Wzorce technologii
Zlecenia warsztatowe
Karta technologiczna produktu
Wykonania produkcji
Przepisy planistyczne
Plany strategiczne produkcji
Plan operacyjny
Grupy operacji
Zobacz nasz system w akcji
Zobacz nasz system w akcji

Technologie produkcyjne

Sprawna obsługa kart technologicznych i dokumentacji produkcyjnej umożliwiająca analizę zapotrzebowania na zasoby i wyliczenie technicznego kosztu wytworzenia produktu.

Prezentacja systemu online
merit-erp-karta-technologiczna

Karta technologiczna produktu jest sformalizowanym opisem niezbędnych surowców, operacji i narzędzi jakie są potrzebne do wykonania produktu.

Dla każdego z tych parametrów wprowadza się pewne wielkości liczbowe, jak wielkość zapotrzebowania na dany surowiec, koszty zużycia narzędzi czy czas oraz koszty wykonania operacji. Pozwala to na wstępne oszacowanie całości kosztu wytworzenia produktu, czyli na tzw. kalkulację karty technologicznej lub kalkulację Technicznego Kosztu Wytworzenia (TKW).

System umożliwia zrejestrowanie technologii wspólnej dla grupy produktów różniących się określonymi parametrami.

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-wzorce-technologi (1)

Wzorce technologii to gotowe zestawy komponentów zawierających predefiniowane listy surowców, operacji lub narzędzi. Pozwalają one na znaczne ułatwienie i przyśpieszenie wprowadzania nowych kart technologicznych.

Zamiast konieczności każdorazowego wprowadzania podobnych zestawów surowców, operacji lub narzędzi wystarczy raz przygotować wzorzec, a następnie użyć go w trakcie definiowania technologii.

Funkcja dostępna w systemach:
           

Planowanie produkcji

Tworzenie i kontrola planów produkcji w oparciu technologie produktów i zajętość zasobów.

Sprawdź nas
meit-plan-strategiczny

Automatyczny plan produkcji pozwalający na szybką ocenę możliwego terminu realizacji prac oraz dający odpowiedź, czy terminy zaproponowane przez kontrahenta są realne. Zlecenia produkcyjne i zamówienia od klienta są automatycznie umieszczane w palnie zgodnie ze swoimi technologiami wykonania z uwzględnieniem zajętości zasobów w danym okresie czasu. Możliwe jest ustalenie priorytetu poszczególnych prac oraz szybka reakcja, gdy należy zaplanować pilne zamówienie lub zlecenie. Plan współpracuje z planem operacyjnym.

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-erp-plan-operacyjny

Szczegółowy plan produkcji, w którym poszczególne prace planowane są na osi czasu. Plan redagowany jest ręcznie w sposób wygodny dla planisty. Możliwe jest planowanie pojedynczych operacji, serii produktu oraz całych zleceń i zamówień. System pomaga ułożyć operacje w planie tak, by wykorzystując zamienniki maszyn uzyskać najszybszy możliwy termin realizacji prac. W planie produkcji mogą być uwzględniony brak dostępności maszyn w związku z awariami i innymi zdarzeniami gospodarki remontowej. Plan współpracuje z planem strategicznym.

Funkcja dostępna w systemach:
           

meit-grupy-operacji

Operacje grupowe umożliwiają wspólne planowanie w planie operacyjnym oraz rejestrowanie wykonań do operacji z kilku zleceń. Operacjami takimi są np. rozkroje blach, lakierowanie czy obróbka galwaniczna.

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-erp-planowanie-zapotrzebowania

Przy współpracy z obszarem Zakupów możliwe jest powiązanie planów produkcji z zapotrzebowaniem na surowce. Potrzeby materiałowe z różnych źródeł są agregowane w Planie dostaw w obszarze Zakupy, który umożliwia sprawne generowanie zamówień do dostawców kompensujących te potrzeby.   

Zlecenia produkcyjne i technologie

Efektywne zarządzanie zleceniami produkcyjnymi i warsztatowymi. Sprawna ewidencja zleceń produkcji seryjnej i jednostkowej.

Prezentacja systemu online
merit-zlecenia-produkcyjne

Moduł umożliwia sprawne zarządzanie produkcją, w tym na ewidencję i kontrolę wykonywanych prac produkcyjnych. Zlecenia mogą być powoływane na podstawie różnych źródeł np. zamówień klienta, zapotrzebowań na półfabrykat, w celu utrzymania stanów magazynowych na odpowiednim poziomie. Możliwa jest kompleksowa realizacja zleceń na produkty złożone składające się z wielu półproduktów. Zlecenia mogą być generowane z zastosowaniem istniejącej technologii, co wspomaga realizację produkcji seryjnej. Możliwe jest również zarządzanie niepowtarzalnymi pracami, co jest istotne dla produkcji jednostkowej.    

Funkcja dostępna w systemach:
           

meit-zlecenia-warsztatowe

Rozwiązanie wspiera ewidencję i zarządzanie pracami, których efektem końcowym nie jest gotowy produkt. Mogą być to na przykład czynności warsztatowe lub porządkowe.

Funkcja dostępna w systemach:
           

contactassecobs23621

Nie obawiaj się zapytać

Potrzebujesz więcej konkretów? Zdobądź wszystkie informacje, wypełniając krótki formularz.
Daj nam znać

Rozliczenie produkcji

Sprawne rozliczenie wykorzystanych surowców oraz wykonanych operacji. Kontrola zarejestrowanych ilości i czasów z normami.

Prezentacja systemu online
merit-erp-rejestracja-wykonan

Moduł umożliwia sprawne zarejestrowanie prac wykonanych przez pracowników, maszyny i kooperantów. Możliwa jest ewidencja czynności przygotowawczych i zakończeniowych. System podpowiada wartości do wpisania w formularzu na podstawie norm. Przy współpracy z modułem płacowym możliwe jest uzależnienie składników płacowych pracowników od wykonanych operacji.

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-erp-kioski-produkcyjne

Oprogramowanie na terminale znajdujące się na hali produkcyjnej pozwalające na rozliczenie produkcji i zarządzanie brygadami. Pracownicy mogą przy jego pomocy m. in. odczytać informacje o zleconych pracach, potrzebnych surowcach i narzędziach oraz zarejestrować wykonane operacje i pobrane materiały. Rozwiązanie wspomaga również pracowników w przeprowadzeniu kontroli jakości po poprzedniej operacji. Brygadziści przy pomocy modułu mogą m. in. zarządzać brygadami, przydzielać pracownikom i brygadom prace, wcześnie dowiadywać się o problemach z wykonaniem operacji.

Funkcja dostępna w systemach:
           

meir-erp-rozliczenie-surowcow

System umożliwia automatyczne wygenerowanie dokumentów magazynowych na pobrane surowce i półfabrykaty oraz zdawane na magazyn odpady. Rejestracja pobrań surowców może odbywać się w dowolnym momencie cyklu życia zlecenia produkcyjnego. System wspomaga rozliczenie pobrań surowców trudno policzalnych.

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-erp-przyjecie-wyrobu

Moduł udostępnia automat generujący dokument magazynowy zdania produktu gotowego na magazyn. Możliwe jest przeprowadzenie kontroli rozliczenia zlecenia produkcyjnego.

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-erp-rozliczenia-parti

Rozwiązanie umożliwia sprawne rozliczenie surowców i robocizny powiązanych z konkretną partią produktu. Dzięki temu możliwa jest szybka reakcja na zdarzenia związane z wadami surowca lub produktu. Np. można szybko odnaleźć w systemie wszystkie partie produktu, które zostały wykonane z konkretnej dostawy surowca oraz wszystkich kontrahentów, do których te produkty zostały wysłane.

Funkcja dostępna w systemach:
           

Kontrola jakości i badania

Bieżąca kontrola jakości wykonywanych operacji i produktów oraz rejestracja badań wykonywanych na potrzeby tej kontroli.

Prezentacja systemu online
merit-erp-kontrola-jakosci

Moduł umożliwia ewidencję protokołów kontroli jakości oraz potwierdzanie operacji wykonanych przez pracowników, które tego potwierdzenia wymagają. Możliwa jest również zdefiniowanie badanych parametrów i norm, jakie muszą spełniać produkty oraz rejestracja wykonanych badań

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-erp-obsluga-brakow

System pozwala na raportowanie wykrytych braków na bieżąco i wczesne reagowanie na ich wystąpienie. Możliwe jest kwalifikacja zarejestrowanych braków oraz wygenerowanie operacji naprawczych kompensujących te braki. Do takich operacji można automatycznie określić zapotrzebowanie na surowce. Można je także uwzględniać w planie produkcji.

Funkcja dostępna w systemach:
           

Kooperacje

Kalkulacje planowanych kosztów wytworzenia produktów oraz analizy kosztów rzeczywistych.

Prezentacja systemu online
merit-erp-kooperacje

System wspomaga uwzględnienie w procesie produkcyjnym współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Możliwa jest rejestracja wykonania prac przez kooperanta oraz ich kosztu. Czas na wykonanie operacji uzgodniony z podwykonawcą może być uwzględniony w planach produkcji.

Funkcja dostępna w systemach:
           

merit-erp-dokumenty-kooperacji

Realizując zlecenia produkcyjne własnym parkiem maszynowym nie zawsze możemy osiągnąć zamierzony efekt. Często do procesu produkcyjnego trzeba dodać etap realizowany na zewnętrz. W naszym systemie możliwe jest definiowanie etapów kooperacji produkcyjnych realizowanych przez zewnętrzne podmioty oraz ich obsługa w procesie produkcyjnym. Możliwe jest wskazanie kooperanta realizującego usługę, zaewidencjonowanie kosztów związanych z realizacją oraz oszacowania czasu realizacji. Obsługa kooperacji jest również uwzględniana w planowaniu produkcji.

Funkcja dostępna w systemach:
           

Koszty produkcji

Kalkulacje planowanych kosztów wytworzenia produktów oraz analizy kosztów rzeczywistych.

Prezentacja systemu online
merit-erp-planowane-koszty

Podczas opracowywania karty technologicznej możliwe jest wstępne oszacowanie kosztu wytworzenia produktu, czyli Technicznego Kosztu Wytworzenia (TKW). Koszty planowane można określić również na zleceniu produkcyjnym – w szczególności, gdy wytwarzane są produkty jednostkowe i karty technologiczne nie są wykorzystywane. Rozwiązanie pozwala na porównywanie kalkulacji między sobą i np. obserwację zmian w kosztach w okresie czasu. Możliwe jest też tworzenie różnych wariantów kalkulacji i analiz „What if”.

Funkcja dostępna w systemach:
           

meir-erp-rzeczywiste-koszty

Rozwiązanie pozwala na wyliczenie rzeczywistych kosztów wytworzenia produktu. Koszty mogą być analizowane dla całego zlecenia lub w podziale na fazy produkcji. Możliwa jest analiza kosztów w zadanym okresie czasu. System pozwala na porównanie kosztów rzeczywistych z planowanymi i porównanie analiz z różnych okresów, co umożliwia podjęcie działań prowadzących do optymalizacji kosztów. Możliwa jest wycena dokumentów magazynowych z uwzględnieniem wyliczonego rzeczywistego kosztu

Funkcja dostępna w systemach:
           

Cyfrowy Merit dla biznesu

Zobacz, jak oprogramowanie Merit ERP dla Produkcji może Cię wesprzeć w codziennych obowiązkach.

Macrologic ERP dla działu produkcji 💻📊🧐 – funkcjonalność e-kiosk
Jak zapanować nad produkcją? Planuj w Merit ERP!

Nowa jakość produkcji w Twojej firmie

Wydajna produkcja
Maksymalnie wykorzystuj zasoby w ramach możliwości produkcyjnych
Oszczędność czasu
Planuj przezbrojenia i grupuj zlecenia w paczki
Niższe koszty
Zarządzaj zasobami produkcyjnymi i oszczędzaj na kosztach biurowych
Szczegółowa dokumentacja
Sprawnie prowadź ewidencję oraz zmniejszaj ilość pomyłek i korekt
Prognozy kosztów
Określaj koszty wytworzenia produktu na podstawie zdefiniowanej technologii
Bieżące informacje o produkcji
Utrzymuj wysoką świadomość o produkcji i analizuj stany i wykonania

Wybierz technologię dla Twojej produkcji

Oferujemy moduł Macrologic Produkcja zarówno w chmurze, jak i modelu on-premise.
Cloud
On-premise

Pakiet ERP

Wycena indywidualna
Oferta dostosowana do potrzeb Twojej firmy
 • Macrologic Finanse i Księgowość
 • Macrologic HR
 • Macrologic Logistyka
 • Macrologic Produkcja
  Przy wdrożeniu Macrologic Produkcja obowiązuje wycena indywidualna

Pakiet Finanse i Logistyka

Wycena indywidualna
Oferta dostosowana do potrzeb Twojej firmy
 • Macrologic Finanse i Księgowość
 • Macrologic Logistyka
 • Macrologic Produkcja
  Przy wdrożeniu Macrologic Produkcja obowiązuje wycena indywidualna
macrologic produkcja
Wycena indywidualna
Dostosujemy ofertę do potrzeb Twojej firmy.
Zapytaj o szczegóły Jak kupić?
Poznaj również pozostałe produkty z linii Macrologic ERP:

Dodatkowe narzędzia Macrologic do zarządzania produkcją

Możesz rozbudować Twoje oprogramowanie Macrologic Produkcja o dodatkowe moduły wspomagające.  

Dopasuj ofertę
analizahr160621
b2b16621
wyposazenia17621
umowyremontyodpadytransport

Klienci, którzy powierzyli nam swój biznes

Poznaj historie naszych klientów
spedimex
danstoker
logo_referencje5
spolem
logo_referencje3
totalizator
logo_referencje1
Jaro logistic logo bez tła B&W

  Przekonaj się, jak działa #więcejniżerp!

  Napisz do nas wiadomość lub tylko zostaw swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak tylko się da!
  Podanie informacji w formularzu oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie treści marketingowych dotyczących towarów i usług drogą elektroniczną od Asseco Business Solutions S.A. jest dobrowolne, ale niezbędne do ich otrzymania. Przed wyrażeniem zgody prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.
  * Pola wymagane

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie, z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług związanych z działalnością Asseco Business Solutions S.A., w tym w formie newsletterów, na podane przeze mnie dane kontaktowe: