Raport za I kwartał 2015 r.

Data: 28.04.2015

Śródroczne, skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku.