Raport za I kwartał 2016 r.

Data: 27.04.2016

Temat: Śródroczne, skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2016 roku.