Raport za I kwartał 2017 r.

Data: 27.04.2017

Temat: Śródroczne, skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2017 roku.