Raport za III kwartał 2015 r.

Data: 27.10.2015

Śródroczne, skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 września 2015 roku.