Raport za III kwartał 2016 r.

Data: 26.10.2016

Śródroczne, skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 września 2016 roku.