Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Raport za I półrocze 2016 r.

Data: 03.08.2016

Temat: Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r.

więcej

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za I półrocze 2016 r.

Data: 03.08.2016

Temat: Śródroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku.

więcej

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 r.

Data: 03.08.2016

Temat: Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznegoskróconego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A, za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku.

więcej