Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Sprawozdanie finansowe Asseco BS za I półrocze 2018 r.

Data: 02.08.2018

Temat: Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu.

więcej

Sprawozdanie z działalności Asseco Business Solutions za I półrocze 2018 r.

Data: 02.08.2018

Temat: Półroczne sprawozdanie z działalności Asseco Business Solutions S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku.

więcej

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 r.

Data: 02.08.2018

Temat: Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A, za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku.

więcej