Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego za 1 półrocze 2009

Data: 16.09.2009

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2009 roku