Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2012 r.

Data: 13.08.2012

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznegoskróconego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 roku.