Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 r.

Data: 02.08.2018

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A, za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku.