Raport za 1 półrocze 2009

Data: 16.09.2009

Śródroczne jednostkowe i skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2009 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu