Raport za 1 półrocze 2012 r.

Data: 13.08.2012

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2012 r. wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu.