Sprawozdanie finansowe Asseco BS za I półrocze 2018 r.

Data: 02.08.2018

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu.