Sprawozdanie finansowe Grupy Asseco BS za I półrocze 2017 r.

Data: 03.08.2017

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco Business Solutions za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku.