Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu

Data: 27.02.2020

Temat: Oświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Business Solultons dotyczące Komitetu Audytu.

więcej

Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej

Data: 27.02.2020

Temat: Informacja Zarządu Asseco Business Solutions S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej sporządzona zgodnie z przepisem § 70 ust. 1 pkt 7. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

więcej

Ocena Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Data: 27.02.2020

Temat: Ocena Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

więcej

Sprawozdanie Grupy Asseco

Data: 25.03.2019

Temat: Sprawozdanie Grupy Asseco na temat danych niefinansowych za 2018 rok.

więcej

Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za 2018 rok

Data: 27.02.2019

Temat: Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.

więcej

Sprawozdanie z działalności Zarządu Asseco Business Solutions S.A. w roku 2018

Data: 27.02.2019

Temat: Sprawozdanie z działalności Zarządu Asseco Business Solutions S.A.za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.

więcej

Wybrane dane finansowe za 2018 rok

Data: 27.02.2019

Temat: Wybrane dane finansowe Asseco Business Solutions S.A. za 2018 rok.

więcej

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A.

Data: 27.02.2019

Temat: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za 2018 rok.

więcej

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Data: 27.02.2019

Temat: Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2018 roku przez Asseco Business Solutions S.A.

więcej

Informacja Zarządu Asseco Business Solutions S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej

Data: 27.02.2019

Temat: Informacja Zarządu Asseco Business Solutions S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej sporządzona zgodnie z przepisem § 70 ust. 1 pkt 7. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

więcej

Oświadczenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. dotyczące działalności Macrologic

Data: 27.02.2019

Temat: Oświadczenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. dotyczące działalności prowadzonej przez spółkę „Macrologic" S.A. w okresie od 01 stycznia do 02 stycznia 2018 roku.

więcej

Oświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Data: 27.02.2019

Temat: Oświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. sporządzone w trybie przepisu podstawie §70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

więcej

Ocena Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Data: 27.02.2019

Temat: Ocena Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

więcej

Sprawozdanie finansowe GK Asseco BS za 2017 rok

Data: 06.03.2018

Temat: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania.

więcej

Sprawozdanie finansowe Asseco BS za 2017 rok

Data: 06.03.2018

Temat: Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania.

więcej

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku

Data: 06.03.2018

Temat: Sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017.

więcej