Wyszukiwarka raportów

Określ zakres dat:
Od:
Do:
Wpisz prawidłowy zakres dat (i) lub szukany ciąg znaków

Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions za 2019 rok

Data: 27.02.2020

Temat: Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

więcej

Wybrane dane finansowe za 2019 rok

Data: 27.02.2020

Temat: Wybrane dane finansowe Asseco Business Solutions S.A. za 2019 rok.

więcej

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A.

Data: 27.02.2020

Temat: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za 2019 rok.

więcej

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2019 roku

Data: 27.02.2020

Temat: Sprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A w 2019 roku.

więcej

Raport o stosowaniu ładu korporacyjnego

Data: 27.02.2020

Temat: Oświadczenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2019 roku.

więcej

Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu

Data: 27.02.2020

Temat: Oświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Business Solultons dotyczące Komitetu Audytu.

więcej

Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej

Data: 27.02.2020

Temat: Informacja Zarządu Asseco Business Solutions S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej sporządzona zgodnie z przepisem § 70 ust. 1 pkt 7. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

więcej

Ocena Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Data: 27.02.2020

Temat: Ocena Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

więcej