Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok

Data: 02.03.2016

Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015.