Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok

Data: 03.03.2017

Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016.