Sprawozdanie finansowe GK Asseco BS za 2017 rok

Data: 06.03.2018

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania.