W 2018 roku Asseco Business Solutions osiągnęło przychody ze sprzedaży w wysokości blisko 254,7 mln zł, czyli o ok. 20 % więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ponadto spółka zamknęła 2018 rok zyskiem netto wynoszącym ponad 62,6 mln zł, odnotowując 24,8 % przyrost. Pozostałe wskaźniki, takie jak EBITDA czy zysk operacyjny EBIT cechowały również wzrosty (odpowiednio 23 % i 25 %).

Wśród użytkowników systemów Asseco Business Solutions w 2018 roku przeważały przedsiębiorstwa (92 %). Na kolejnym miejscu znajdowali się - na podobnym poziomie, przedstawiciele administracji państwowej (ok. 4 %) oraz instytucje finansowe (ok. 4%).

  • W 2018 roku Asseco Business Solutions wypłaciło swoim akcjonariuszom ponad 43,4 mln zł w postaci dywidendy, przeznaczając na ten cel większość zysku netto za rok obrotowy 2017, który wyniósł blisko 47,3 mln zł. Podsumowując, od momentu debiutu na GPW w Warszawie (czyli od 2007 roku) Spółka podzieliła się z inwestorami aż dziesięcioma dywidendami, o łącznej wartości ponad 302 mln zł.
  • W 2018 roku nastąpiło połączenie Asseco Business Solutions ze spółką Macrologic, które odbyło się poprzez przeniesienie całego majątku Macrologic na Asseco Business Solutions.
    W wyniku ww. połączenia spółka Macrologic została rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji, zaś Asseco Business Solutions wstąpiło we wszelkie prawa i obowiązki d. Macrologic oraz we wszelkie stosunki prawne, których stroną była dotychczas spółka Macrologic.
  • W IV kwartale 2018 roku Asseco Business Solutions osiągnęło przychody ze sprzedaży w wysokości blisko 70 mln zł (wzrost o 2 %) oraz wypracowało zysk netto o wartości ponad 19,1 mln zł (wzrost o 12 %). EBITDA wyniosła ponad 28 mln zł (wzrost o 11 %), zaś zysk operacyjny EBIT blisko 23,4 mln zł (wzrost o 12 %).

Więcej informacji znajduje się w raporcie finansowym Spółki.